Portál SME umožňuje čitateľom podieľať sa na tvorbe obsahu písaním blogov. Aby však redakcia dosiahla určitú konzistenciu v rámci pravidiel žurnalistiky a zákonných noriem, vytvorila tzv. Kódex blogera…

Zdroj: Noviny SME cielene a vedome podporujú klamstvá – MEDZIČAS

Pin It on Pinterest

Share This