Dve percentá – Slobodný vysielač

Informácie o určenej právnickej osobe

Dve percentá - Slobodný vysielač 1

Evidenčné číslo NCRpo: 8736/2023
Názov: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
IČO: 48413828
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Lesná 664/1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Dátum registrácie: 20.11.2023 10:39:26
Bankový účet: SK0802000000003573707656, Všeobecná úverová banka, a.s.

Zamestnanci

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Elektronické tlačivo na vypísanie:
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html 
ZIP – predvyplnený formulár vo formáte XML:  „TU“

 

Dve percentá - Slobodný vysielač 2

Vyhlásenie 2023

v PDF – predvyplnené

Fyzické osoby

Ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane – 31.03.2024).

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 

Právnická osoba

Podiel 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.

 

Podiel 1% zo zaplatenej dane

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.
Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.