Dve percentá – Slobodný vysielač

Neplnili sme na rok 2017 podmienky a nebudú nám priznané 2%

Chyba je na našej strane a bohužiaľ uvedomili sme si ju neskoro:

 Zákon č. 595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov §50 ods. 6 pismeno f):

(6) Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
f) prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur,

Daňové priznanie bolo odovzdané v termíne, no bolo uhradené až po termíne 15 dní, čím sme na tento rok prišli o možnosť získania 2%

Naše údaje

IČO: 48413828
Názov: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť

Forma: Občianske združenie
Kapitulská 309/8 97401, Banská Bystrica

IBAN : SK08 0200 0000 0035 7370 7656
Všeobecná úverová banka, a.s.
Banská Bystrica

Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť je registrovaným prijímateľom percent z dane. Dátum registrácie: 23. 11. 2017 12:42:55 Evidenčné číslo: 5590

Zamestnanci

Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte ho o vystavenie:  Potvrdenie o zaplatení dane pre rok 2018


Z Potvrdenia vypočítate sumu na poukázanie do výšky 2 % (3 %*) z dane: Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).   * Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Stiahnite si a vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Vyplniť ho je možné aj cez portál finančnej správy: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.392.html

Podanie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, podáte do 30. apríla.
Podávate na na daňový úrad podľa Vášho bydliska:  Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Fyzické osoby

ktoré si samé podávajú daňové priznanie [/wc_column]

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane – 31.03.2018).


Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 

Právnická osoba

Podiel 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.

 

Podiel 1% zo zaplatenej dane

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.
Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest

Share This