Dve percentá – Slobodný vysielač

Neplnili sme na rok 2017 podmienky a nebudú nám priznané 2%

Chyba je na našej strane a bohužiaľ uvedomili sme si ju neskoro:

 Zákon č. 595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov §50 ods. 6 pismeno f):

(6) Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
f) prijímateľ nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur,

Daňové priznanie bolo odovzdané v termíne, no bolo uhradené až po termíne 15 dní, čím sme na tento rok prišli o možnosť získania 2%

Naše údaje

IČO: 48413828
Názov: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť

Forma: Občianske združenie
Kapitulská 309/8 97401, Banská Bystrica

IBAN : SK08 0200 0000 0035 7370 7656
Všeobecná úverová banka, a.s.
Banská Bystrica

Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť je registrovaným prijímateľom percent z dane. Dátum registrácie: 23. 11. 2017 12:42:55 Evidenčné číslo: 5590

Zamestnanci

Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte ho o vystavenie:  Potvrdenie o zaplatení dane pre rok 2018


Z Potvrdenia vypočítate sumu na poukázanie do výšky 2 % (3 %*) z dane: Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).   * Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Stiahnite si a vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Vyplniť ho je možné aj cez portál finančnej správy: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.392.html

Podanie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, podáte do 30. apríla.
Podávate na na daňový úrad podľa Vášho bydliska:  Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Fyzické osoby

ktoré si samé podávajú daňové priznanie [/wc_column]

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, alebo typ B, vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2017 a zaplatenie dane – 31.03.2018).


Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.
Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

 

Právnická osoba

Podiel 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.

 

Podiel 1% zo zaplatenej dane

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.
Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Pin It on Pinterest

Share This
Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Prosím zvážte podporu vysielania Vášho rádia.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná. Prosíme, aby ste si uvedomili, že aj táka malá čiastka, ako 5 EUR mesačne, dokáže urobiť veľký rozdiel.