Naše údaje

IČO: 48413828
Názov: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
Forma: Občianske združenie

Kapitulská 309/8
97401, Banská Bystrica

IBAN : SK0802000000003573707656
Všeobecná úverová banka, a.s. Banská Bystrica


Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
je registrovaným prijímateľom percent z dane.

Dátum registrácie: 22.11.2016 – 11:04:20
Evidenčné číslo: 4785

 

Ako poukázať % z dane

Zamestnanci

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte ho o vystavenie: Potvrdenie o zaplatení dane


Z Potvrdenia vypočítate sumu na poukázanie do výšky 2 % (3 %*) z dane:

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

* Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).


Stiahnite si a vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Stiahnite si vyhlásenie (editovateľné)

Vyhlásenie môžete priamo vyplniť aj na stránkach finančnej správy:  VYHLÁSENIE


Podanie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, podáte do 30. apríla.

Podávate na na daňový úrad podľa Vášho bydliska: Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Fyzické osoby

ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (DPFOAv16) alebo typ B (DPFOAv16), vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania (Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 a zaplatenie dane – 31.03.2017).


Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.


Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Právnická osoba

Podiel 2% zo zaplatenej dane

Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov.


Podiel 1% zo zaplatenej dane

Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.


Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.