2023-10 Bilančka

-330,69 €

Výsledok hospodárenia