2023-08 Bilančka

-1 489,59 €

Výsledok hospodárenia