2022-10 Bilančka

>

-880,47 €

Výsledok hospodárenia