2021-07 Bilančka

-663,70 €

Výsledok hospodárenia