2021-01 Bilančka

8 440,90 €

Príjmy Január 2021

8 568,00 €

Náklady Január 2021

-127,10 €

Výsledok hospodárenia