2020-12 Bilančka

10 114,80 €

Príjmy December 2020

10 316,86 €

Náklady December 2020

– 202,06 €

Výsledok hospodárenia