Otázky pre legislatívny odbor MZ SR a MŠ SR

26. mar. 2019 | Nekomentovaný výber

Dobrý deň,

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám by som Vás chcela poprosiť o dodatočné informácie týkajúce sa medializovaného stanoviska MZ SR a UVZ SR k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý má zamedziť neočkovaným, resp. čiastočne očkovaným deťom dochádzku do materských škôl.

Týmto by som Vás chcela požiadať o odpoveď na mne nejasné otázky v súvislosti s vyššie uvedenou novelou:

 1. Ako pedagóg základnej školy sa Vás pýtam: ako chcete ošetriť rozpor tohto návrhu s plnením akčného plánu č. 1 Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 27. Júna 2018, ktorý je do praxe zavádzaný napr. v návrhu novely zákona č. 245/2008 (PI/2019/78)?
 2. Z navrhovaného zákona vyplýva, že neočkované dieťa je „nebezpečné“ pre ostatné deti len pokým navštevuje materskú školu. Po nástupe do školy v zmysle povinnej školskej dochádzky už ostatné deti v škole ohrozovať nebude? Na základe akých konkrétnych podkladov ste dospeli k tomuto predpokladu?
 3. Východiskovou premisou návrhu je, že neočkované deti v materskej škole nejakým spôsobom zdravotne ohrozujú ostatné deti, najmä deti neočkovateľné zo zdravotných dôvodov, a to zrejme viac než všetky ostatné osoby, s ktorými sa dieťa stretáva. Považujem ho za vedecky nedokázaný a žiadam Vás o zaslanie analýz, z ktorých vychádzate. Na základe akých konkrétnych odborných podkladov chce MZ SR vylúčiť neočkované deti z predškolských zariadení? Žiadam o ich zaslanie v plnom rozsahu, ako sú k dispozícii ÚVZ SR. Ktorá štátna inštitúcia tieto podklady objektívne preskúmala a kedy? Pretože ak vychádzam s faktov zverejnených v mesačných výkazoch hlásení nákaz na epis.sk, je zrejmé, že ochorenia ako napríklad osýpky či čierny kašeľ sa vyskytujú v skupinách s rôznym očkovacím statusom.
 4. Žiadam Vás tiež o zaslanie konkrétnych zdrojov, kde v oficiálnych a overiteľných štatistikách môžem nájsť prípady, kedy neočkované dieťa nakazilo v škôlke iné deti? Odkiaľ čerpáte objektívne odborné dôkazy o väčšej infekčnosti nezaočkovaných detí pred zaočkovanými?
 5. Ako sú stanovené ciele, ktoré sa majú touto novelou dosiahnuť? Kto a ako bude vyhodnocovať dosiahnutie týchto cieľov?
 6. Bola vypracovaná analýza dopadov tejto novely? Ak áno, žiadam Vás o jej sprístupnenie.
 7. Ako dokážete, že zaočkované deti, ktoré budú vzaté do predškolského kolektívu, naozaj protilátky z očkovania majú? Akou metodikou a ktorá štátna inštitúcia kontroluje efektívnosť plošného očkovania, kedže protilátky nevytvárajú všetci zaočkovaní (viď rozsah efektívnosti uvádzaný výrobcami) a u mnohých nastáva do pár rokov tak výrazný pokles protilátok, že nemožno hovoriť o komplexnej či celoživotnej, efektívnej postvakcinačnej ochrane. Ak neviete zaručiť efektívnu postvakcinačnú ochranu u všetkých očkovaných detí, ako chcete riešiť riziko nákazy od týchto detí v prípade, že sa im po očkovaní nevytvorili protilátky?
 8. Ako chcete riešiť riziko nákazy od neočkovaných/nepreočkovaných dospelých, s ktorými prichádzajú deti v MŠ do každodenného kontaktu? Prečo sa nerobia opatrenia aj u starších ročníkov?
  Aká je istota, že nepreočkovaný personál MŠ nie je infekčný a nie je možným šíriteľom nákazy? Bude sa im stanovovať titer protilátok? Máte vedecké štúdie a odborné podklady k tomu, že rodičia, starí rodičia, alebo iné dospelé osoby, ktoré chodia po svoje deti do budovy MŠ a ktorým vyprchala postvakcinačná imunita, nepredstavujú rovnaké riziko ako deti neočkované?
 9. Ak sú „dobrovoľne nezaočkované“ deti hrozbou pre ostatné deti – ako plánujete ošetriť riziko „hrozby“ v ostatných verejných miestach, kde sa tieto deti vo vysokej miere stretávajú (detské kútiky, aktivity voľného času, ihriská, … )?
 10. Ako chcete zaručiť, že dieťa, ktoré má byť očkované, nebude mať žiadne vážne nežiadúce účinky?
 11. Rodičia nezaočkovaných detí platia dane rovnako ako rodičia zaočkovaných detí. Prečo by mali byť vylúčení z poberania benefitov verejného sektora/služieb? Platím dane ako ostatní občania, preto sa Vás pýtam, akým spôsobom zariadite, že za svoje dane budem mať rovnaké možnosti (založia sa a budú sa z našich daní financovať špeciálne škôlky pre neočkované deti? Ak nie, ako v takom prípade zariadite, že z mojich daní sa nebudú financovať vzdelávacie inštitúcie, do ktorých by moje neočkované dieťa z dôvodu diskriminácie nemalo povolený prístup?)
 12. Ako bude rešpektovaná výhrada vo svedomí z dôvodu náboženského presvedčenia/etického presvedčenia?

Na základe týchto otázok Vás ako zodpovednú osobu žiadam v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o poskytnutie všetkých informácií, o ktoré som žiadala v tomto liste, v zákonom stanovenej lehote na emailovú adresu Meno.priezvisko@gmail.com

S pozdravom,

DODATOK od rodiča imunodeficitného dieťaťa:
Za minimálne zavádzajúce a účelové považujem tvrdenie pani doktorky Zuzany Krištúfkovej:
„Ohrozené sú aj deti, ktoré z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu byť očkované, ako sú napríklad deti po transplantácii, alebo s onkologickým ochorením.Takéto deti má pred ochoreniami chrániť kolektívna imunita, to znamená vysoký počet zaočkovaných detí zabráni šíreniu ochorenia.“ Požadujem preto od Vás informáciu, koľko imunosupresívnych detí po transplantácii alebo onkologických pacientov v súčasnosti reálne navštevuje predškolské zariadenie. Mám totiž dcérku pred transplantáciou pečene, musím ju varovať aj pred obyčajnou nádchou. A už teraz s istotou viem, že moje dieťa do škôlky chodiť nebude. A rovnako musí uvažovať každý zodpovedný rodič s imunosupresívnym dieťaťom. Tieto deti minimálne do 6.roku veku ostávajú v domácej starostlivosti a čo možno maximálne izolované. V škôlke by ich ohrozovala hocijaká viróza, infekcia a choroba. A to predovšetkým od dospelých- rodičov a starých rodičov škôlkarov, ktorí ich do a zo škôlky sprevádzajú, od pedagogických pracovníkov, ale rovnakým dielom od plne zaočkovaných škôlkarov.

Jana Klieštiková

0 komentárov

Nová relácia – Zrkadlenie

„Bez historického poznania a ním sformulovaného vedomia nie je možné pochopiť deje odohrávajúce sa v súčasnej spoločnosti. Miroslav Lesičko v relácii Zrkadlenie poskytne poslucháčom dejinné informácie, ktoré sú výlučne spojené s udalosťami v Rímskom impériu a tak ich vyprovokovať ku kritickému mysleniu a hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré ešte neodzneli“.

Nový archív LBRY

Najnovšie články

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Slobodný Vysielač udržuje verná komunita jeho podporovateľov. Jediný spôsob, ako si udržať nezávislosť, je práve forma financovania verejnosťou.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná.
Prosíme však, aby ste si uvedomili, že už aj taká malá čiastka, akou je 5 EUR mesačne, dokáže významným spôsobom nielen zvýšiť kvalitu jednotlivých relácií, ale rovnako tak aj rozšíriť ich počet. Ďakujeme každému z Vás za podporu.