Od roku 2015 vošli do platnosti nový mimosporový a sporový poriadok, ktoré nahradili dovtedy platný Občiansky súdny poriadok. Obe tieto právne normy majú za cieľ zrýchliť a sprehľadniť právny poriadok a hlavne uľahčiť pojednávania. Či sa tak deje posúďte sami. Za ostatné dni som svedkom a začínam pochybovať či je vecou „nedostatočných“ právnych noriem alebo nesprávneho výkladu oboch právnych […]

Zdroj: MONIKA ONDERKOVÁ: Zvláštnosti Slovenského právneho poriadku alebo neštandardný prístup súdov k riešeniam problémov vo veciach maloletých – Slobodný Výber