Z

Dňa 22.4. v V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí bude  Zhromaždenie zaústavnú ochranu pôdy  v čase od 15. 00 do 19. 30.

Podujatiepripravilo združenie prírodných hospodárov   Gazdovská obroda, pôsobiace vrámci oz. Rodný kruh, v spolupráci so združením ekologických farmárovEcotrend Slovakia.  Najdôležitejšou časťou zhromaždenia bude Výzva 4ZEMSKÉ POŽIADAVKY, ktorá bude prednesená v čase   okolo 18.00. hodine azdôvodnená v prestávkach medzi koncertami.Za gazdovskú obroduMiro Žiarislav ŠvickýTel. 0907 740 868 , email: diva@ved. Sk, predmet 4poziadavkyVýzva 4 ZEMSKÉ POŽIADAVKY1.      Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar.Pôda je národným bohatstvom.2.      Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životnéprostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade sprírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázanépoužívanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu,  ako aj pestovaniegeneticky modifikovaných plodín .3.      Vlastníctvo pôdy na území Slovenskej republiky  je vyhradené občanomSR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov –Slovenskej republike.Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobudo 10  rokov (bez prolongácie). Žiadame udržať predkupné právo prespoluvlastníkov pôdy. Žiadame urýchlene riešiť otázku potravinovejbezpečnosti SR a umožniť rozvoj rodinných gazdovstiev.4.      Je potrebné zabezpečiť ochranu pred špekulatívnym kapitálom, predovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je nutné stanoviťhornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) –navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniťzdruženie občanov, v závislosti na podobe združenia.Dodatok: Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne obmedzenia, ktorézamedzujú slovenským občanom  pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára,ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie a inými nezmyselnýmobmedzeniami.Žiadame, aby Národná rada SR tieto požiadavky premietla do pripravovanejnovely Ústavy SR v nadväznosti s ďalšími potrebnými úpravami zákonov . Aksa tak nestane, žiadame v súlade so základnými zásadami demokratickéhoštátu, aby bolo o týchto otázkach vyhlásené všeľudové hlasovanie občanovSlovenskej republiky.Táto výzva je upraveným výstupom Zhromaždenia Gazdovskej obrody, ktoré sakonalo 11. 3. v Majcichove. Gazdovská obroda je zatiaľ 300 – člennézdruženie prírodných hospodárov, gazdov v príprave a gazdovaniunápomocných, ktoré je súčasťou o.z. Rodný kruh. Petíciu za návrh na noveluústavy, na ktorom sa zhodlo zhromaždenie Gazdovskej obrody,, podpísalovyše 3 000 občanov SR. K výzve Gazdovskej obrody sa pripojilo aj zväzproducentov bio produktov, bio potravín a záujemcov o ekologicképoľnohospodárstvo – Ekotrend SLOVAKIA.22.4. – Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy – Bratislava – Hviezdoslavovenámestie – od 15:00 Výzva 4 ZEMSKÉ POŽIADAVKY  bude prednesená o 18.00.hodine.

Zdroj: Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy – koroniboris@gmail.com – Gmail

Pin It on Pinterest

Share This
Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Prosím zvážte podporu vysielania Vášho rádia.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná. Prosíme, aby ste si uvedomili, že aj táka malá čiastka, ako 5 EUR mesačne, dokáže urobiť veľký rozdiel.